Podmienky ochrany súkromia používateľov webu dzejar.com

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 01.6.2018 a podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných naším tetovacím štúdiom. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese studio@kosice.tattoo

Spoločnosť:

King size s.r.o.
Varšavská 2492/18
040 13 Košice
Slovenská republika
IČO: 46703438
DIČ: 2023566897

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva Grow Ink Up – Tattoo studio na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním Grow Ink Up – Tattoo studio v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.

„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

„Portál“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ, prevádzkovaných na internetovej doméne growinkup.tattoo. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne.

Grow Ink Up – Tattoo studio spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I. Aké Osobné údaje o Vás získavame?

Grow Ink Up – Tattoo studio potrebuje súvislosti s vykonávaním riadnej klientskej podpory alebo prezentácie našich služieb a produktov získať nasledovné údaje:
Meno a priezvisko, E-mailová adresa, Telefónne číslo, prípadná Fotografia časti tela, ktorá môže súvisieť s nasledovnými službami, ktoré u nás chcete využiť, Fotografia hotového tetovania na vašom tele, ktoré bolo vytvorené nami a bude slúžiť na následnú prezentáciu, prípadne ďalšie vami poskytnuté údaje.

II. Ako získavame vaše osobné údaje?

Jedná sa o osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Tieto údaje nám môžete poskytnúť v prípade, že:
a.          sa rozhodnete na Portáli vyplniť niektorý z kontaktných formulárov, alebo formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter);
b.          sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;
c.          udelíte nám písomný súhlas a necháte nás fotografiou zdokumentovať nami vytvorené tetovanie na vašom tele

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však Grow Ink Up – Tattoo studio nemôže reagovať na Váš podnet či žiadosť.

III. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Grow Ink Up – Tattoo studio môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré Grow Ink Up – Tattoo studio získalo od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

a.          údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne Grow Ink Up – Tattoo studio.

IV. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Grow Ink Up – Tattoo studio ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

a.         Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);

Grow Ink Up – Tattoo studio spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a službách Grow Ink Up – Tattoo studio a to ak ste si požiadali o zasielanie správ priameho marketingu (newsletter).

Máme za to, že keď vyplňujete svoju emailovú adresu do formuláru na Portáli pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter), alebo vyjadríte súhlas zo zasielaním priameho marketingu (newsletter) pri papierovej zmluvnej dokumentácii pred tetovaním, vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter).
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácii priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé.

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu, kým sa odhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).

b.         Prezentácia tetovaní

Grow Ink Up – Tattoo studio si po vašom písomnom schválení na písomnej papierovej zmluve pred tetovaním, vymedzuje nárok na následnú prezentáciu vášho tetovania, ktoré vzniklo v našom štúdiu.
Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť nesúhlasom s následným prezentovaním tetovaní, alebo, následným spätným odstúpením od tejto dohody.
Vaše Osobné na tento účel môžu byť spracované po dobu neurčitú, až kým sa neodhlásite z predtým vami schválenej prezentácie.

c.         Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Grow Ink Up – Tattoo studio spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Vás.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej klientskej podpory.

Vaše Osobné údaje budú spracované do doby vašej žiadosti o zmazanie týchto údajov, alebo najdlhšie po dobu 10 rokov.

V. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Grow Ink Up – Tattoo studio nesprístupňuje vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám.

VI. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

a.         Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od Grow Ink Up – Tattoo studio potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov. Tak isto môžete žiadať o účel a dobu trvania spracúvania osobných údajov.

b.         Právo na opravu

Máte právo požadovať od Grow Ink Up – Tattoo studio aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

c.         Právo odvolať súhlas

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Grow Ink Up – Tattoo studio na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

VII. Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.

VIII. Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli. Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

IX. Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailu studio@kosice.tattoo

Používanie súborov cookies:

Súbory cookies využívame pre zabezpečenie správneho fungovania a zlepšenie chodu stránky, jej zabezpečenia, poskytovanie funkcií sociálnych sietí, prispôsobenie obsahu a reklám používateľom a analýzu návštevnosti a správania používateľov.